Skip to content

Privacyverklaring

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk, gevestigd aan Geitekamp 25, 3848 AK Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Telefoon: 0341 42 58 36
Mobiel: 06 14 40 37 45
Website: www.wijkstadsdennen.nl
Post: Geitekamp 25, 3848 AK Harderwijk

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Namen van thuiswonende kinderen
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bank-gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijkstadsdennen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, Wijkverenigingsboekje, Activiteitenboekje of post.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, cursussen, activiteiten of evenementen.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk) tussen zit. Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress als CMS voor de website.
 • Mailprogramma Microsoft Outlook.
 • Ledenadministratie van het bedrijf Davilex.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia worden 6 maanden bewaard om de contactgeschiedenis terug te kunnen vinden.
 • Adresgegevens worden 6 maanden om de contactgeschiedenis terug te kunnen vinden.

Uitzondering hierop zijn de gegevens die nodig zijn voor het ledenbestand. Deze administratie wordt bijgehouden op een stand-alone computer in het programma Davilex.
Deze gegevens worden met toestemming van de personen die lid worden opgeslagen, aangezien de Wijkvereniging deze gegevens nodig heeft om haar doel te bereiken.
Wanneer het lidmaatschap eindigt, worden de gegevens verhuist naar een verborgen map (oud-leden).
Ook worden de persoonsgegevens opgeslagen op cursus, activiteiten en evenementenlijsten. De gegevens blijven genoteerd tot dat een deelnemer niet meer deelneemt aan een bepaalde activiteit of cursus. Bij evenementen worden de gegevens 12 maanden opgeslagen, zodat de deelnemers weer een uitnodiging kunnen krijgen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk verstrekt geen persoonsgegevens en/of contactgegevens (zonder schriftelijke toestemming).
Wanneer de Wijkvereniging dient te voldoen aan een overeenkomst of een wettelijke verplichting en het is hierdoor noodzakelijk om gegevens te delen, zal dit nooit geschieden zonder informatieverstrekking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je doen door contact te zoeken met het Secretariaat via secretaris@wijkstadsdennen.nl.
Of door direct contact te leggen met de ledenadministratie via info@wijkstadsdennen.nl.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze Wijkvereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretaris@wijkstadsdennen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Secretaris via secretaris@wijkstadsdennen.nl.

Vragen of opmerkingen?

Vul het contactformulier in
Back To Top